top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen ,,VOP´´) platí pro poskytované služby: řízené degustace, cateringové a jiné stravovací služby společností Blocur s.r.o.

VOP upravují vztah mezi kupujícím (dále jen ,,kupující´´) a prodávajícím (dále jen ,,dodavatel´´):

Blocur s.r.o., se sídlem Vídeňská 34, Mikulov 692 01, provozovna Prostě SKLEP, Koněvova 14a, Mikulov 69201, IČ 04933176, DIČ CZ04933176 a jsou pro obě strany závazné. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s VOP, které jsou uvedeny na internetové adrese www.prostesklep.cz.

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník´´) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy a smlouvy o poskytování navazujících služeb (dále jen ,,kupní smlouva´´) uzavírané mezí prodávajícím a kupujícím mimo a to zejména přes webové stránky dodavatele www.prostesklep.cz (dále jen ,,webová stránka´´), email dodavatele info@prostesklep.cz (dále jen ,,email“) a telefonicky na čísle 737413445 (dále jen ,,telefon“) .

Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením VOP.

Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém nebo anglickém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím

Komunikace mezi stranami bude probíhat primárně prostřednictvím emailu a telefonem. Objednávku lze odeslat i přes webové stránky dodavatele. Objednávka řízené degustace, cateringových či jiných stravovacích služeb je považována za návrh kupní smlouvy. Dodavatel po obdržení objednávky zjistí vlastní kapacitu v požadovaném termínu, rozsah a možnosti přípravy uvedeného sortimentu a místa dodání. Dodavatel je oprávněn upravit objednávku vzhledem k vzniklým okolnostem spojených se samotnou produkcí akce či stravovacích služeb. Dodavatel je oprávněn nabídnout rozdílnou cenu, než která byla uvedena v objednávce. Dodavatel potvrzuje realizaci řízené degustace, cateringu či jiných stravovacích služeb vždy emailem nebo telefonicky. Smluvní vztah mezi dodavatelem a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže dodavatel splnit, je povinen zaslat pozměněnou nabídku s možnou úpravu objednávky na elektronickou adresu kupujícího. Upravená nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena v momentě potvrzení kupujícího zaslaném elektronickou poštou dodavateli na uvedenou adresu v VOP. Všechny objednávky přijaté dodavatelem jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky dodavatelem a to emailem nebo telefonicky.  Kupující může zrušit objednávku pouze elektronickou poštou na uvedenou adresu v VOP.

Odstoupení od smlouvy

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

- poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a dodavatel před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

- dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž ceny závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli dodavatele

- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

- v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

Dodavatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu plné kapacity, vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce či externí dodavatel přerušil výrobu či dovoz zboží vzhledem k nenadálým okolnostem.

Dodavatel bezodkladně informuje kupujícího a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy peněžní prostředky kupujícímu stejným způsobem.

Realizace řízených degustací, cateringových či jiných stravovacích služeb

Řízené degustace, cateringové či jiné stravovací služby jsou realizovány v předem domluveném termínu a na základě odsouhlasené kupní smlouvy. Dodavatel v případě zajistí kompletní itinerář akce s časovým harmonogramem, který si v elektronické komunikaci potvrdí s kupujícím a je povinen itinerář v termínu konání akce dodržovat. Stejné podmínky platí pro kupujícího. Časové změny itineráře jsou možné nejpozději 12 hodin před termínem konání akce a musejí být oznámeni dodavateli telefonicky či elektronickou poštou.

Platební podmínky

Řízená degustace nebo cateringové služby jsou hrazeny bankovním převodem vždy po skončení akce samotné a to na základě vystavené faktury se 14 denní splatností. Platba je možná také hotově po skončení akce.

Dodavatel může požadovat zálohovou platbu v až 80% výši před realizací akce. V případě, že záloha není připsána na účet dodavatele 5 dní před termínem akce, má dodavatel právo akci nerealizovat.

Změna objednávky

Navýšení nebo snížení objednávky řízené degustace nebo cateringu je možné provézt pouze po konzultaci s dodavatelem, který dle kapacitních možností určí, zda je možné navýšení či ponížení objednávky. Změny objednávky lze provádět nejpozději 12 hodin u řízené degustace a 72 hodin u cateringu  před termínem dodávky.

Storno objednávky

Zrušení objednávky řízené degustace lze provézt ze strany kupujícího 24 hodin před termínem akce a to bezplatně. V případě zrušení méně než 24 hodin před začátkem akce činí storno poplatek 30% hodnoty objednávky. V případě nedostavení se na akci bez předchozího zrušení činí storno poplatek 50% hodnoty akce.

Zrušení objednávky cateringové akce či jiných stravovacích služeb lze provézt ze strany kupujícího 7 pracovních dní před termínem akce a to bezplatně. V případě zrušení akce v rozmezí 7 až 3 pracovních dní před termínem akce činí storno poplatek 30% hodnoty objednávky. V případě zrušení akce méně než 3 dny před termínem akce činí storno poplatek 100% hodnoty objednávky.

Dodavatel má právo na základě konzultace s kupujícím tyto podmínky měnit.

Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – (dále jen ,,nařízení GDPR´´) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností dodavatele, plní dodavatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v den uzavření kupní smlouvy. Vztahy výslovně neupravené těmito VOP nebo zvláštním ujednáním smluvních stran se řídí obecně závaznými předpisy ČR, zejména pak občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.). Je-li druhou smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, vše ve znění případných novel. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2023. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.

V Mikulově dne 1. 1. 2023

Jan Schallenberger

jednatel společnosti

bottom of page